&1  Postanowienia ogólne

1.         Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady prowadzenia sprzedaży oraz  świadczenia usług przez firmę MiDomo Sp z o.o. z siedzibą przy ul. Broniewskiego 4/55 87-100 Toruń NIP 9562361305, które Klient akceptuje dokonując Zakupu lub  zlecając świadczenie Usługi.

2.        Usługi mają charakter promocyjny i są skierowane do Klientów, którzy wyrażają chęć skorzystania z Usługi/ Zakupu i akceptują treść niniejszego Regulaminu.

&2  Definicje pojęć ujętych w Regulaminie

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1.         Firma – należy przez to rozumieć firmę MiDomo Sp z o.o.  z siedzibą przy ul. Broniewskiego 4/55 87100 Toruń NIP 9562361305

2.        Stronach – należy przez to rozumieć podmioty lub osoby fizyczne zawierające umowę Zakupu Produktu lub Usługi montażu;

3.        Adresie Korespondencyjnym – należy przez to rozumieć adres siedziby Realizującego ul. Broniewskiego 4/55 87-100 Toruń;

4.        Adresie mailowym- należy przez to rozumieć adres mailowy biuro@midomo.pl lub sklep@midomo.pl;

5.        Produkcie – należy przez to rozumieć produkt znajdujący się w bieżącej ofercie Realizującego,

6.        Strona lub sklep – należy przez to rozumieć stronę www.midomo.pl, www.sklep.midomo.pl lub www.skantherm.pl z uwzględnieniem wszystkich możliwych podstron.

7.        Zakupie lub Zamówieniu  – należy przez to rozumieć zakup produktu znajdującego się w bieżącej ofercie Realizującego, przy czym moment zakupu określa się jako moment dokonania płatności na podstawie przesłanej faktury lub danych do przelewu od Realizującego,

8.        Realizujący – należy przez to rozumieć firmę Conmoto Polska Midomo z siedzibą przy ul. Broniewskiego 4/55 w Toruniu NIP 9561941667 realizującą Zakup Produktu dokonany przez Klienta lub Usługę zamówioną przez Klienta,

9.        Etap zamówienia – etap od momentu decyzji o zakupie podjętej przez Klienta, do dokonania płatności i tym samym zatwierdzenia zamówienia do realizacji;

10.      Etap realizacji – etap od momentu otrzymania płatności na poczet zamówionych Produktów, do momentu dostawy danego Produktu;

11.        Usłudze – należy przez to rozumieć usługę montażu sprzedawanego produktu wraz z materiałem Realizującego,

12.      Montażysta – należy przez to rozumieć firmę montażową, która podpisała umowę o współpracy z Realizującym;

13.      Zakupie z usługą montażu – należy przez to rozumieć połączoną usługę sprzedaży oraz usługę montażu realizowaną w ramach Promocji w trzech etapach, przy czym etap pierwszy obejmuje sprzedaż i dostawę Produktu, drugi etap obejmuje wycenę, płatność i dostawę materiałów przyłączeniowych niezbędnych do wykonania wyżej wymienionej usługi, natomiast trzeci etap obejmuje wycenę, płatność i usługę wykonania Montażu realizowaną przez firmę montażową zewnętrzną,

14.      Umowie - należy przez to rozumieć zawartą pomiędzy Zamawiającym a Realizującym umowę w przypadku zakupu z montażem zawierającą 3 etapy: I etap: zakup produktu, II etap: zakup materiałów przyłączeniowych i III etap: usługę montażu,

15.      Specjalne zamówienie – zamówienie Klienta na produkt nieprefabrykowany, wykonywany na indywidualne zamówienie Klienta,

16.      Zamawiający lub Klient   – należy przez to rozumieć podmiot, który zawarł umowę poprzez dokonanie płatności na podstawie przesłanej faktury lub danych do przelewu przez Realizującego,

17.       Fakturze – należy rozumieć dokument przesłany przez Realizującego będący potwierdzeniem ustalonych warunków drogą mailową;

18.      Przedpłata – stanowi w rozumieniu prawnym płatność dokonaną na postawie ustalonych warunków sprzedaży i wystawionej faktury lub przesłanych danych do przelewu;

19.      Rozporządzeniu - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

20.     Danych Osobowych - należy przez to rozumieć dane osobowe, o których mowa w art. 4 pkt 1 Rozporządzenia;

21.      Przetwarzaniu Danych Osobowych – należy przez to rozumieć przetwarzanie, o którym mowa w art. 4 pkt 2 Rozporządzenia;

22.     Dniu Roboczym – należy przez to rozumieć dzień przypadający w okresie od poniedziałku do piątku, w przedziale godzin od 8:30 do 16:30 – z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

23.     Jeden dzień – należy przez to rozumieć 24 godziny;

24.     Promocji – należy przez to rozumieć zakup Produktu od Realizującego uwzględniający warunki  rabatowe.

&3   Założenia wstępne

3.1.     Regulamin Sklepu określa zasady zakupów, prawa i obowiązki Stron. Rejestracja w Sklepie, złożenie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, złożenie zamówienia bezpośrednio przez Stronę, jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.

3.2.    Klientami Sklepu, do których stosuje się niniejszy Regulamin mogą być jedynie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, które nabywają produkt  w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, zdolne do zawierania umów zgodnie z przepisami prawa. Poprzez złożenie zamówienia ww. podmioty oświadczają, że posiadają uprawnienia do zawarcia ważnej umowy. Podmioty nie spełniające tych warunków, ponoszą odpowiedzialność wobec Sklepu za szkody wyrządzone ich działaniem na zasadach ogólnych.

3.3.    Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane na stronie internetowej informacje nie zawierają błędów. Uchybienia i błędy będą korygowane niezwłocznie po powzięciu przez Sklep informacji o uchybieniu lub błędzie. W celu potwierdzenia poszczególnych informacji znajdujących się na stronie internetowej, można skontaktować się ze Sklepem.

3.4.   Cennik umieszczony na stronie internetowej ( z uwagi na możliwość wystąpienia awarii systemu) ma charakter informacyjny - w celu potwierdzenia aktualnych cen należy skontaktować się bezpośrednio z Realizującym.

3.5.   W sytuacji zamówienia dokonywanego przez Klienta bezpośrednio przez stronę, cena towaru zostanie potwierdzona przez Sklep w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep wraz z podaniem obowiązującej ceny i szczegółów realizacji zamówienia zostanie wygenerowane i przesłane do Klienta w ciągu 48 godzin - w przypadku zamówień złożonych od poniedziałku do czwartku. Zamówienia złożone w piątek i weekend będą potwierdzane przez Sklep do wtorku następującego tygodnia.  W przypadku różnicy w cenie Klient ma prawo zrezygnować ze złożonego  zamówienia, o czym powinien poinformować Sklep w  formie email w ciągu jednego dnia od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Brak rezygnacji w ciągu jednego dnia od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, które następuje po dokonaniu płatności, oznacza akceptację warunków i wyklucza możliwość wycofania się z zakupu bez poniesienia kosztów.  

3.6.   Sklep zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wycofywania produktów z oferty, wprowadzania nowych produktów  do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania w każdym czasie bez podania powodu akcji promocyjnych na stronach Sklepu  jak również wprowadzania w akacjach promocyjnych zmian

 

§4. Składanie zamówień

4.1. Towary oferowane przez Sklep są nowe. Sklep może sprzedawać również towary używane, ale wówczas fakt ten zostaje zakomunikowany.

4.2. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki towarów.

4.3. Sklep przyjmuje zamówienia składane za pośrednictwem telefonu od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-16.30, a zamówienia składane za  pośrednictwem Strony lub poczty elektronicznej przez całą dobę i siedem dni w tygodniu. W przypadku zamówień składanych od poniedziałku do czwartku (włącznie) Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia w ciągu 48 godzin. W przypadku zamówień złożonych w piątek i w weekend Sklep potwierdzania otrzymanie zamówienia do wtorku.

4.4. Klient składając zamówienie akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na porozumiewanie się i zawieranie umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość zgodnie z ustawą z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

4.5. Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę do zawarcia ze Sklepem umowy kupna określonego towaru. Po złożeniu zamówienia przez Klienta Sklep przesyła, w drodze korespondencji elektronicznej, potwierdzenie otrzymania zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia Sklep przesyła: 1) w ciągu 48 godzin - w przypadku zamówień składanych od poniedziałku do czwartku lub 2) do wtorku - w przypadku zamówień składanych w piątek i w weekend.

4.6. Po dokonaniu przez Sklep weryfikacji zamówienia, Sklep przesyła do Klienta, w drodze korespondencji elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z informacją o cenie, o terminie wysyłki zamówionego towaru. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep wraz z podaniem obowiązującej ceny i szczegółów realizacji zamówienia zostanie przesłane do Klienta 1) w ciągu 48 godzin - w przypadku zamówień złożonych od poniedziałku do czwartku lub 2) do wtorku - w przypadku zamówień, które zostały złożone w piątek i w weekend.  

4.7. .Klient dokonuje płatności za zamówione towary w formie ustalonej ze Sklepem. W przypadku składania zamówienia bezpośrednio przez Stronę,  Klient przy składaniu zamówienia wybiera wariant płatności spośród form płatności przedstawionych na stronie internetowej Sklepu.

4.8. Po złożenia przez Klienta zamówienia na towar,  Klient zobowiązany jest dokonać płatności w wybranej formie. Realizujący przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie od momentu wysłania potwierdzenia zamówienia.     Czas realizacji liczony jest zawsze od dnia zaksięgowania przedpłaty na konto sklepu.

4.9. Zamówione produkty jadą bezpośrednio od producenta.

4.10. W przypadku złożenia przez Klienta tzw. specjalnego zamówienia, to jest zamówienia na towar nieprefabrykowany,  wszystkie ustalenia mailowe są wiążące , o ile nie została podpisana umowa. Wówczas wiążące są wszystkie zapisy w umowie.  

4.11. Realizujący przesyła mailowo potwierdzenie warunków zamówienia z podaniem specyfikacji danego produktu, a Zamawiający jest zobowiązany sprawdzić zgodność zamówienia z własnymi preferencjami. Realizujący zastrzega, iż nie jest odpowiedzialny za czytanie i analizę przesyłanych projektów architektonicznych.

4.12. Na podstawie artykułu 589 Kodeksu Cywilnego właściciel Sklepu zastrzega sobie własność sprzedanego produktu/sprzedanych produktów, aż do momentu uiszczenia ceny przez Kupującego, przy czym za moment zapłaty ceny uznaje się moment uznania na  rachunku bankowym Firmy.

§5. Terminy realizacji

5.1. Towary dostępne na magazynie

5.1.1.Wysyłkę towarów dostępnych na magazynie realizujemy w ciągu czasu określonego każdorazowo przy każdym produkcie oferowanym na Stronie. Czas realizacji liczymy od dnia zaksięgowania przelewu na koncie Firmy.

5.1.2. Zamówione przez Klienta towary są przechowywane na magazynie Sklepu nieodpłatnie do 14 dni od dnia skompletowania zamówienia. Z upływem tego okresu, gdy Klient nie odbierze zamówienia, Sklep ma prawo naliczania dziennej opłaty za przechowanie w wysokości 0,4% zamówienia.

5.2. Towary niedostępne na magazynie

5.2.1.Wysyłkę towarów niedostępnych na magazynie realizujemy według planowanego terminu realizacji przekazanego Klientowi po dokonaniu zakupu.   

5.2.2. Realizujący informuje Klienta o gotowości do wysyłki zamówionego Produktu, Klient ma obowiązek dopłaty (dotyczy zakupu kominka z usługą montażu) reszty wynagrodzenia zgodnie z warunkami określonymi w umowie, o ile takie wynagrodzenie nie zostało jeszcze w pełni uiszczone. Warunkiem wysyłki jest dokonanie całkowitej płatności. Zamówione przez Klienta towary są przechowywane na magazynie Sklepu nieodpłatnie do 14 dni od dnia przekazania informacji o gotowości.  Sklep ma prawo naliczania dziennej opłat za przechowanie w wysokości 0,4 % zamówienia z upływem okresu wymagalności, gdy Klient nie dokona pełnej płatności za zamówiony Produkt.

5.3. Dostawa. Dzień wysyłki towaru z magazynu Sklepu, uznaje się za dzień realizacji przez Sklep zamówienia. Przesyłki wysłane przez Sklep nie są dostarczane w soboty, niedziele i święta.  Klient może wybrać przewoźnika spośród dostępnych opcji: GLS, Schenker, Apaczka.

§ 6. Koszt i warunki wysyłki, Formy płatności

6.1. Opłata za przesyłkę zależna jest od cennika firmy kurierskiej, zewnętrznej firmy transportowej, a w szczególności od wagi oraz objętości zakupionego towaru i wybranej formy płatności. W przypadku, gdy transport wykonywany jest własnym środkiem transportu Sklepu, koszt wysyłki zostanie indywidualnie ustalony pomiędzy Klientem i Sklepem.

6.2. Koszty transportu zamówionego towaru ponosi Klient.

6.3. Doręczenie towarów następuje wyłącznie na terenie Polski. Na życzenie Klienta Sklep może wysłać towar za granicę. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, koszt transportu i jego zasady są ustalane indywidualnie.

6.4. Sklep nie ponosi kosztów wniesienia towarów.  Klient może ustalić koszt wniesienia indywidualnie z kurierem, co nie leży w gestii pracowników sklepu.

6.5. Możliwe formy płatności: przelew na wskazany rachunek bankowy, przelew elektroniczny poprzez platformę przelewy24, przelew elektroniczny przy wykorzystaniu opcji PayPo.

W przypadku płatności przelewem, wpłat należy dokonywać na wskazany poniżej rachunek bankowy.

ALIOR BANK

33 2490 0005 0000 4530 9907 7228

MiDomo Sp z o.o.

ul. Broniewskiego 4 lok.55

87- 100 Toruń

 

§7. Reklamacje i zwroty

7.1. Jeśli Klient w czasie realizacji zamówienia zrezygnuje z zakupu  (wymagana jest na to zgoda Sklepu), a Sklep wyrazi na to zgodę, Zamawiający zobowiązany jest ponieść wszystkie koszty poniesione przez Realizującego do momentu rezygnacji.

7.2. Klient ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki przy odbiorze, w obecności kuriera/kierowcy/przewoźnika. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki, czy braków w przesyłce. Nawet, jeśli paczka została dostarczona w nienaruszonym opakowaniu, należy sprawdzić czy zamówiony przedmiot nie posiada niewidocznych na zewnątrz ubytków lub uszkodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, Klientowi przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego ( tzw. gwarancja z mocy prawa tj. ustawowa ochrona z tytułu niezgodności towaru z umową przewidziana w art. 8 cyt. ustawy).

7.2.1.W przypadku, gdy w trakcie sprawdzenia stanu przesyłki okaże się, że towar jest uszkodzony lub brakuje jakiegoś elementu, należy w obecności kuriera/kierowcy/przewoźnika sporządzić protokół szkody oraz w ten sam dzień skontaktować się ze Sklepem.

7.3. Wszelkie reklamacje związane z Promocją należy zgłaszać pisemnie do Realizującego, na Adres Korespondencyjny  jego siedziby lub adres e-mail biuro@midomo.pl, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie do 30 dni od daty wpływu reklamacji do Realizującego. Decyzja Realizującego rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

7.3.1.Podstawą do złożenia przez Klienta reklamacji na towar wysyłany firmą kurierską lub za pośrednictwem przewoźnika jest protokół szkody. Podpisany protokół szkody wraz z dokumentacją fotograficzną szkody, należy przesłać do Sklepu  pocztą  lub przesłać skany na Adres  mailowy Sklepu.

7.4. W przypadku odsyłania przez Klienta towaru należy dołączyć oryginał faktury / rachunku / paragonu wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym dostępnym na stronie Sklepu w dziale Regulamin. Podstawą przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest wysyłka towaru do tego samego magazynu, z którego Produkt został przewieziony do Klienta. Brak wysyłki pod odpowiedni adres wyłącza możliwość przyjęcia reklamacji.

7.4.1. Dostarczenie towaru następuje do magazynu Sklepu, gdzie rozpatrywana jest reklamacja. Sklep ma 14 dni, od momentu otrzymania przesyłki z reklamowanym asortymentem, na rozpatrzenie reklamacji. W tym okresie Sklep ma obowiązek udzielić Klientowi informacji na temat sposobu rozpatrzenia reklamacji [pozytywnie, negatywnie] oraz o ewentualnej naprawie czy wymianie towaru oraz terminach naprawy bądź wymiany.

7.4.2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Sklep reklamacji, Sklep zwraca Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, uzasadniony koszt Produktu.

7.5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia produktu z winy Klienta, wszelkie uzasadnione koszty związane z reklamacją (m.in. transport do siedziby, koszty korespondencji i ewentualnych kosztów konsultacji prawnych), pokrywa Klient.

7.6. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 ze zm. ) w okresie 10 dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo do odstąpienia od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić towar. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Zgodnie z Dz.U.2020.287 art. 38  prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7.6.1. Towar powinien być odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam towar i akcesoria powinny być nieuszkodzone.

7.6.2. Podstawą do zwrotu towaru jest przedstawienie dowodu zakupu towaru. W przypadku chęci skorzystania przez konsumenta z prawa zwrotu towaru, należy najpierw poinformować o tym fakcie Sklep, a następnie odesłać towar wraz z dokumentem zakupu na wskazany adres magazynu, z którego został towar wysłany do Klienta.  Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta na jaki Sklep ma dokonać przelewu. Sklep w ciągu 5 dni roboczych dokonuje sprawdzenia towaru. Zwrot środków dokonany zostaje po otrzymaniu zwrotu środków od producenta.

7.6.3. Zwrotom nie podlegają (brak możliwości odstąpienia) towary o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu [tzw. specjalne zamówienia] lub ściśle związane z jego osobą zgodnie z art.38 ustawy o prawach konsumenta.

7.6.4. Zwrotu środków Sklep dokonuje wyłącznie na konto bankowe, z którego dokonywana była płatność, za wyjątkiem sytuacji, gdy Klient złoży pisemne oświadczenie z innym numerem konta, danymi do przelewu oraz danymi Klienta.

7.7. Obsługa Sklepu nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem. Zwrot przesyłki należy uzgadniać ze Sklepem.

7.8. Klient odsyłając towar do Sklepu ( m.in. zwrot na skutek odstąpienia, reklamacja) powinien mieć na uwadze właściwości towaru, w celu należytego opakowania towaru, aby nie doszło od jego uszkodzenia, zniszczenia.

7.9. Przy wymianie towaru na inny rodzaj towaru, Klient pokrywa ewentualne różnice w cenie. Klient pokrywa również inne uzasadnione koszty wymiany towaru.

7.10. Wymiana towaru na inny rodzaj możliwa jest po uprzednim skontaktowaniu się ze Sklepem.

7.11. W przypadku wypowiedzenia którejś ze Stron etapu montażu na mocy umowy o zakup z usługą montażu, Realizujący zobowiązany jest wystawić korektę faktury z zastosowaniem odpowiedniej stawki VAT. W przypadku zakupu z usługą montażu stawka VAT wynosi 8 %. W przypadku zakupu bez usługi montażu stawka VAT wynosi 23%.

§8. Zgodność towaru z ofertą

8.1. Zespół Sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy towarów umieszczanych na stronie Sklepu  były zgodne z rzeczywistością.  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towarów przez producentów lub nagłą ich zmianę przez producenta.  

8.2. Kolory materiałów oraz skóry widoczne na zdjęciach umieszczonych na stronie internetowej Sklepu mogą się nieznacznie różnić od kolorów rzeczywistych, może to wynikać z jakości odświeżania monitora, palety barw monitora oraz samej jakości zdjęć. Takie sytuacje nie są poczytywane za niezgodność towaru z ofertą.

8.3. Towary wykonane z surowców naturalnych jak:  drewno, kamień są produktami naturalnymi i nie są powtarzalne. Przebarwienia na produktach wykonanych z kamienia oraz słoje drewna na każdym egzemplarzu mogą się różnić. Takie sytuacje nie są poczytywane za niezgodność towaru z ofertą.

8.4. W przypadku zamówień pieców wolnostojących wykonywanych ze stali, Realizujący dobiera możliwie zbliżone kolorystycznie materiały przyłączeniowe. Na specjalne wyraźne życzenie Klienta można dokonać zmiany specyfikacyjne materiałów przyłączeniowych na etapie zamówienia.

8.5. Wszystkie oferowane Produkty sprzedawane są z zachowaniem warunków gwarancji zapewnianej przez Producenta. Realizujący gwarantuje zachowanie pełnej staranności przy realizacji zakupu oraz umowy zakupu z montażem.

8.6. Realizujący  nie odpowiada za żadne ewentualne szkody spowodowane niewłaściwym użyciem urządzenia. Normalne zużycie nie podlega gwarancji i nie stanowi wady w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

8.7. Realizujący nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w komunikacji elektronicznej z Zamawiającym, wynikające z przyczyn niezależnych od Realizującego, zwłaszcza z wadliwego działania systemu informatycznego Zamawiającego lub jego sprzętu teleinformatycznego.

8.8. Realizujący nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań będących wynikiem siły wyższej tj. wystąpienia takich okoliczności, na które Realizujący nie miała wpływu, mimo zachowania należytej staranności.

8.9. Realizujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody Klienta, włączając w to straty z tytułu utraconych zysków lub inne przypadkowe, pochodne lub pośrednie szkody będące wynikiem działania firm zewnętrznych.

§9. Obowiązki i Prawa Zamawiającego

9.1.     W przypadku zakupu Produktu z montażem (dotyczy zakupu kominków z usługą montażu) Zamawiający zobowiązuje się w terminie do 4 tygodni przed planowanym terminem montażu Zamawiający dostarczy Realizującemu fotografie miejsca z miarką, w którym ma być finalnie wykonana usługa.

9.2.    Zamawiający zobowiązuje się przygotować miejsce do montażu w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie usługi montażu. Przyjęcie terminu dokonania montażu przez Zamawiającego stanowi jednocześnie potwierdzenie, iż miejsce zostało przygotowane w stopniu umożliwiającym dokonanie montażu. W przypadku, gdyby jednak w momencie przyjazdu montażysty okazało się, że nie zostały zapewnione warunki do odbycia montażu, Zamawiający pokrywa koszt przyjazdu montażysty, a Realizujący ma podstawę do wypowiedzenia usługi montażu/ etapu montażu.

9.3.   Zamawiający udostępni miejsce do rozładunku przesyłki. Przesyłka zostanie rozładowana przez przewoźnika ze środka transportu w miejsce udostępnione przez Zamawiającego. Zamawiający zapewni bezpieczne warunki przechowywania Produktu w miejscu najbliżej finalnego miejsca montażu i na tej samej kondygnacji. Przez bezpieczne warunki rozumie się w szczególności miejsce wewnątrz budynku, bez dostępu wilgoci i niskich temperatur.  Zamawiający jest świadomy niebezpieczeństwa wynikającego z przechowywania produktu w warunkach o zbyt wysokiej wilgotności i niskiej temperaturze.

9.4.   Jeżeli odbiór dostawy lub montażu ma według woli Zamawiającego nastąpić przez osobę trzecią, to te pełnomocnictwo winien przekazać Realizującemu/ Montażyście co najmniej na 14 dni przed, a  najlepiej w chwili podpisania umowy.   W razie gdyby na miejscu w ustalonym terminie dostawy lub montażu Zamawiający nie przebywał, wówczas strony ustalają, iż kurier/ montażysta podpisuje protokół odbioru montażu z osobą znajdującą się w budynku. Zamawiający ma prawo wskazać osobę reprezentującą Zamawiającego w formie pisemnej. Podpisanie protokołu oznacza, iż  Zamawiający przyjął usługę  bez zastrzeżeń stwierdzając, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z zawartą umową. Tym samym potwierdza odbiór załączonej instrukcji palenia.

9.5.   Zamawiający za dodatkową opłatą może skorzystać z rusztowania oferowanego przez Realizującego. Jeśli montaż wymaga zastosowania rusztowania Zamawiający ma obowiązek zapewnić właściwe rusztowanie w miejscu montażu wysokościowego.

9.6.   Zamawiający zobowiązany jest do zabezpieczenia podłogi na czas montażu kominka.

9.7.    W przypadku zakupu pieca: Farba kominka utwardza się pod wpływem wysokiej temperatury. Do momentu rozpalenia kominka farba jest delikatna i wrażliwa na otarcia. Montażysta w trakcie realizacji, zawsze ma spray z farbą, którą został pomalowany kominek i używa go w momencie zauważenia otarć, rys.

9.8.   Montażysta sporządzi na potrzeby niniejszej umowy, pełną dokumentację fotograficzną wykonania usługi, w szczególności  fotografie miejsca montażu oraz wykonanego montażu. Brak zgody na powyższe może uniemożliwić skuteczną reklamację usługi, co Zamawiający przyjmuje do wiadomości.

9.9.   Wraz z protokołem odbioru, Montażysta wręczy Zamawiającemu instrukcję pierwszego rozpalenia w języku polskim. Do czasu otrzymania instrukcji, Zamawiający nie będzie uruchamiał urządzenia pod rygorem wyłączenia wszelkiej odpowiedzialności Realizującego za wszelkie szkody spowodowane samowolnym uruchomieniem urządzenia sprzecznym z instrukcją.

§10. Dane osobowe Klientów

§ 10 Powierzenie przetwarzania danych osobowych

10.1. Strony postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z Rozporządzenia Klient, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia, powierza Realizującemu do przetwarzania Dane Osobowe w celu i zakresie określonym w Regulaminie.

10.2. Klient oświadcza, iż jest administratorem Danych Osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia. Realizujący oświadcza, iż jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniu art. 4 pkt 8 Rozporządzenia.

10.3. Realizujący oświadcza, że zobowiązuje się do wykorzystania Danych Osobowych, wyłącznie w celu i zakresie wskazanym w Regulaminie.

10.4. Realizujący zobowiązuje się do Przetwarzania Danych Osobowych:

1) w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji Usługi;

2) w zakresie: zbierania, organizowania, przechowywania, ujawniania, przeglądania, wykorzystywania;

3) zgodnie z Rozporządzeniem oraz Regulaminem;

4) na polecenie Klienta, tj. na podstawie Regulaminu.

10.5. Strony potwierdzają, że wynagrodzenie Realizującego określone w Umowie Ramowej obejmuje Przetwarzanie Danych Osobowych określone w Regulaminie.

10.6. Realizujący zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu Danych Osobowych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę Danych Osobowych w zakresie określonym w Rozporządzeniu, w tym w szczególności do:

1) zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych Danych Osobowych, a w szczególności do zabezpieczenia Danych Osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem;

2) zapewnienia, aby Dane Osobowe były udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym do żądania informacji na podstawie przepisów prawa;

3) prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania Danych Osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii objętych ochroną;

4) zapewnienia, aby osoby mające dostęp do Danych Osobowych zachowywały je w tajemnicy, przy czym obowiązek ten istnieje również po ustaniu zatrudnienia tych osób.

10.7. Realizujący w miarę możliwości pomaga Klientowi wywiązywać się z obowiązków Klienta określonych w rozdziale III Rozporządzenia, w szczególności poprzez przekazanie Klientowi informacji o złożonym żądaniu osoby, której dane dotyczą w terminie 10 Dni Roboczych od dnia otrzymania tego żądania.

10.8. Realizujący w miarę możliwości pomaga Klientowi wywiązywać się z obowiązków Klienta określonych w art. 32- 36 Rozporządzenia, w szczególności poprzez informowanie Klienta o naruszeniu ochrony Danych Osobowych w terminie 48 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony Danych Osobowych.

10.9. Realizujący w zakresie Przetwarzania Danych Osobowych może korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego.

10.10. Realizujący  zapewni, aby podmiot przetwarzający, z którego usług będzie korzystać, będzie stosował co najmniej tożsamy poziom ochrony Danych Osobowych.

10.11. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Regulaminu, na żądanie Klienta, z zastrzeżeniem ust. 18 poniżej  zobowiązany jest do usunięcia powierzonych Danych Osobowych.

10.12. Pomimo wystąpienia któregokolwiek zdarzenia wskazanego w ust. 18 powyżej, Realizujący uprawniony jest do przetwarzania danych stanowiących dowód wykonania Usług na rzecz Klienta, w tym w szczególności zapisy w ewidencji korespondencji.

§ 11 Postanowienia końcowe

  11.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego.

11.2. Realizujący zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

11.3. Uprawnienia Klienta wynikające z świadczenia na jego rzecz Usługi nie mogą być przez niego przeniesione na osobę trzecią, bez uzyskania zgody Realizującego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

11.4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa. W wypadku, gdy polubowne rozwiązanie sporu nie będzie możliwe, spory będzie rozstrzygał sąd powszechny, właściwy miejscowo dla Realizującego.

11.5. Strony i Realizujący zgodnie oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory jakie mogą powstać w związku z realizacją umów rozwiązać w drodze bezpośrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

11.6. Regulamin dostępny jest na stronach internetowych Firmy w Panelu Klienta oraz w siedzibie Realizującego Na życzenie Klienta, niniejszy Regulamin może zostać przesłany na wskazany przez Klienta email.