Lista produktów marki Conmoto

Conmoto prezentuje nowoczesne kolekcje mebli dla znaw­ców dobrego desi­gnu, pasjo­na­tów piękna i zwo­len­ni­ków eko­lo­gii. Na każ­dym eta­pie powsta­wa­nia pro­duk­tów Con­moto pra­cują nad nimi ludzie nie tylko z wyso­kimi kwa­li­fi­ka­cjami i doświad­cze­niem, ale przede wszyst­kim z pasją i miło­ścią do two­rze­nia. Współ­pra­cu­jemy z reno­mo­wa­nymi pra­cow­niami pro­jek­to­wymi i uzna­nymi archi­tek­tami na całym świe­cie. Nasze komfortowe meble, oryginalne akcesoria kominkowe, funkcjonalne donice cechuje naj­wyż­szy poziom desi­gnu, jako­ści, zachwyt eko­lo­gią oraz inspi­ra­cja coraz to nowymi nie­spo­ty­ka­nymi mate­ria­łami. Produkty Conmoto zostały wie­lo­krot­nie doce­nione na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej pre­sti­żo­wymi nagro­dami w dzie­dzi­nie desi­gnu takimi jak reddot, if design, good design, designpreis.

Aktywne filtry